Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti kulture, zaštite kulturnih dobara, kinematografije, zadužbina, fondova i fondacija, bibliotečke delatnosti, izdavanja publikacija, međuregionalne saradnje u oblasti kulture, kao i zaštite prava intelektualne svojine u oblasti kulture, koji se odnose na pripremanje akata Skupštine ili Pokrajinske vlade

Čongrad

Županija Čongrad-Čanad se nalazi u južnoj Mađarskoj, sa obe strane reke Tise, na granici sa Srbijom i Rumunijom. Graniči se sa mađarskim županijama Bač-Kiškun, Jaš-Nađkun-Solnok i Bekeš. Administrativni centar Čongradsko-čanadske županije je Segedin. Županija je takođe deo evroregije Dunav-Kriš-Moriš-Tisa.

Županija Čongrad-Čanad ima veliki broj sunčanih sati i odlično zemljište, što ga čini najvažnijim poljoprivrednim područjem Mađarske. Županija je takođe bogata sirovom naftom i prirodnim gasom. Njena najvažnija reka je Tisa.

Zbog svog geografskog položaja, županija ima veliki međunarodni tranzitni saobraćaj. Dva značajna granična prelaza su Reske (prema Srbiji) i Nađlak (prema Rumuniji).

Segedin je jedan od najznačajnijih kulturnih, javnih obrazovnih i naučnih centara u Mađarskoj. Pored Univerziteta u Segedinu, ovde se nalaze naučno-istraživački lokaliteti od nacionalnog značaja.

Poznati muzeji i izložbena mesta županije uključuju Muzej Mora Ferenca u Segedinu, Muzej Tornjai Janoša u Hodmezevašarhelju, galeriju i memorijalno mesto Alfeldi, Muzej Jožefa Atile u Maku i Muzej Koste Jožefa u Sentešu.

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Fonda „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine (”Sl. list AP Vojvodine”, br. 13/2009 i 2/2010) osnovan je Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine i označen kao pravni sledbenik Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine.

Fond je obrazovan radi praćenja, proučavanja i implementacije evropskih integracionih procesa i izgradnje i jačanja institucionalnih kapaciteta Autonomne pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg uključivanja Republike Srbije u glavne evropske političke i ekonomske tokove, i ostvarivanja privredne, naučne, obrazovne, i kulturne saradnje sa evropskim gradovima i regijama i njihovim institucijama.

"U budućnost treba ići. U budućnost gledaju i idu svi srećniji narodi."

Miloš Crnjanski

AKTIVNOSTI

Projektne aktivnosti su napravljene kako bi se povećalo prisustvo kulturnog nasleđa u svakodnevnom životu mladih ljudi, kao i njihovo intenzivno učešće u procesima zaštite kulturnog nasleđa putem učenja i shvatanja značaja kulturne različitosti, zahvaljujući dostupnosti digitalnih medija mladim generacijama.

Projekat predviđa tri ishoda – povećan nivo znanja iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa sa fokusom na očuvanje i restauraciju koji će se postići kreiranjem obrazovnog materijala prilagođenog mladima i realizacijom radionica na kojima će se predstaviti materijalno kulturno nasleđe Južnobačkog okruga i Čongrad – Čanad županije, kao i nematerijalno kulturno nasleđe županije Čongrad-Čanad, te studijskim putovanjem na kome će se videti primeri načina očuvanja i restauracije. Sledeći ishod je digitalni informacioni sistem za prikupljanje i objavljivanje informacija i vesti o kulturnom nasleđu u prekograničnom regionu koji uključuje internet stranicu, onlajn brošuru i mobilnu aplikaciju – elektronska turistička tura.  

Održana video konferencija povodom početka Intereg – IPA projekta Mađarska-Srbija pod nazivom: „Mladi i nasleđe – tradicija i budućnost u prekograničnom regionu – HERINFUTUR“

Pročitajte više informacija o prvom sastanku održanom onlajn 25.03.2021.

Pročitajte više informacija o drugom sastanku održanom onlajn 31.05.2021.

Pročitajte više informacija o trećem sastanku održanom u prostorijama Pokrajinske vlade 07.09.2021.

Pročitajte više informacija o okruglom stolu održanom u Skupštini AP Vojvodine 24.01.2022.

„Zaštita i promocija materijalnog kulturnog nasleđa“

Predstavljen IPA projekat prekogranične saradnje Srbija-Mađarska “Mladi i nasleđe”

„Zaštita i promocija materijalnog kulturnog nasleđa“

„Zaštita i promocija materijalnog kulturnog nasleđa“

„Zaštita i promocija materijalnog kulturnog nasleđa“

Pročitajte više informacija o trećem sastanku održanom u GalerijI Matice srpske 21.03.2022.

Galerija

Pogledajte neke od fotografija projekta.

KONTAKT

POKRAJINSKI SEKTRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA